Khar Us Lake National Park, Mongolia

Munkh-Khairkhan National Park, Mongolia